5/5 - (1 امتیاز)

اطلاعات عمومی 1230

به مصدوم های بعد جنگ گفته میشود

پاسخ : جانباز

طراح سوال : imanباادب