4.3/5 - (3 امتیاز)

ادبیات 1249

این بیت از کیست
چه خوش گفت جمشید با تاج و گنج
که یک جو نیارزد سرای سپنج

پاسخ : حافظ

طراح سوال : ario1984