Rate this post

علم و دانش 1187

اینکه یک جسم در آب فرو برود یا روی آب شناور بماند به چه کمیتی بستگی دارد

پاسخ : چگالی

طراح سوال : maryjan73