Rate this post

ریاضی و هوش 1193

اگر مردی سه پسر داشته باشد و هر پسرش یک خواهر داشته باشند مرد چند فرزند دارد

پاسخ : 4

طراح سوال : سپاه سرخ