1.2/5 - (4 امتیاز)

زبان انگلیسی 1235

املای صحیح کلمه دوست به انگلیسی کدام گزینه است

پاسخ : friend

طراح سوال : ati parse