Rate this post

ریاضی و هوش 1090

از 3 برابر عددی 6 واحد کم کردیم حاصل 12 شد آن عدد چیست

پاسخ : 6

طراح سوال : sana1396*