Rate this post

مذهبی 1201

از گنجهای بهشت نیکی کردن و پنهان نمودن کار نیک و صبر بر مصیبت ها و نهان کردن گرفتاری ها (یعنی عدم شکایت از آنها) است سخن چه کسی است

پاسخ : امام علی

طراح سوال : asllnj