3/5 - (5 امتیاز)

فرهنگ و هنر 1162

از کلمه می در اشعار خود بسیار استفاده کرده است

پاسخ : خیام

طراح سوال : *SAZA*